Rapport från medlemsmöte – 17/5

Vi i styrelsen för Kärnan skulle vilja tacka alla som var närvarande. Totalt sett var vi strax över 20 personer exklusive sex personer från styrelsen.

Vi fick in en hel del bra synpunkter som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete att försöka få till stånd nya bortaresor. Vi kommer nedan att redovisa de synpunkter och förslag som kom in gällande bortaresorna och sedan kommer löpande uppdateringar kring hur vårt arbete fortskrider.

INFORMATION

Det lyftes ideér kring att informationen gällande bortaresor inte var tydlig kring vad som gäller. Förslaget är att vi försöker sprida reglerna via Bakgatan eller att man kan bifoga reglerna i samband med biljetterna till respektive bortaresa. Det fördes även på tal att man eventuellt skulle kunna, vid lösen av nytt medlemsskap, få skriva under att man tagit del av reglerna så att man förstår vad som gäller redan vid lösen av medlemskap. Viktigt att kommunicera ut vad som händer om någon person skulle bryta mot reglerna också.

GRUPPERINGAR

Man diskuterade att det är viktigt att få alla personer på samma bana, alltså att alla i grupperingarna ska följa samtliga regler som är uppsatta. Eventuellt skulle man kunna tilldela en person som är ansvarig i respektive gruppering för alla som är närvarande vid bussar. Förslag att man eventuellt skulle kunna splittra grupperingar genom att sätta folk i olika bussar framfördes också. Förslag framfördes också att man skulle samla alla grupperingar och få dessa att gemensamt skriva under vad för förhållningsregler som gäller.

PRAKTISKA REGLER

Det kom fram förslag på alla regler bör ropas upp innan avgång med bussarna och att man tydligt ska förklara vem eller vilka som är bussvärdar för respektive buss. Förslag om att man bör ha artonårsgräns vid bortaresor framfördes också. Vidare framfördes förslag om att varje buss bör ha mer än en bussvärd. Dessa personer skulle även kunna hämtas utanför styrelsen för Kärnan.

REPRESSALIER

Vi diskuterade även kring vad som händer med de personer som inte sköter sig. Ett förslag var att om någon missköter sig ska bussen stannas och att bussen kör vidare först då personen börjar sköta sig igen. Önskemål framfördes även att det tydligt ska framgå vilka repressalier det kan komma att bli tal om. Att utesluta personer från Kärnan och/eller bussresor framfördes också. Personer som missköter sig bör även kallas till personligt möte med styrelsen för Kärnan för att de ska få ge sin bild av vad som hände. Väljer personen att inte dyka upp så renderar det i avstängning från Kärnan och/eller bussresor.

ÖVRIGT

I övrigt så framfördes önskemål om att hitta andra försäljningsställen än Sweet & Tender. Ett annat önskemål var att Kärnan skulle eventuellt kunna hitta sponsorer till våra bortaresor.


Comments are closed.