Motion till ändring av HIFs stadgar.

Vi på Bakgatan anser att det är viktigt att en motion får fäste hos medlemmarna i HIF för att på så sätt kunna sätta sig in i det och då bilda sig en uppfattning i lugn i ro istället för att få den slängd i ansiktet på årsmötet. Stefans motion som är inskickad till HIF lyder som följer…

Med anledning av den rådande trend som pågår inom svensk fotboll där fler och fler klubbar väljer konstgräs som underlag framför gräs så ser jag det som min skyldighet att som medlem i Helsingborgs IF att förhindra att denna utveckling sprider sig inom Sverige och framförallt då till Helsingborgs IF.

En styrelse agerar utifrån föreningens bästa och tar strategiska beslut därefter så länge de inte står i strid med föreningens stadgar.  Vid en mindre undersökning bland klubbarna i Allsvenskan 2013 fann undertecknad att ingen förening eller idrotts AB (som hade sina stadgar eller bolagsordning publicerad på respektive hemsida) har inskrivet i stadgar eller bolagsbordning vilket underlag som dess förening eller idrottsAB skall spela på.

Genom att förändra Helsingborgs IF stadgar till att inkludera att Helsingborgs IF:s representationslag (A-lag) skall spela på gräs så kan inte en framtida styrelse besluta att ändra underlaget på Olympia från Gräs till annat underlag för då kommer detta beslut att stå i strid med Helsingborgs IF:s stadgar vilket innebär att beslutet måste lyftas upp till det högsta beslutande organet vilket är årsmötet.  (§4 Helsingborgs IF Stadgar)

Nu kan det kanske tyckas underligt att lägga fram en motion om ändring av stadgar så att de inkluderar att Helsingborgs IF representationslag (A-lag) skall spela på gräs då Olympias gräsmatta för ett antal år sedan lades om till en kostnad av miljonbelopp och att Helsingborgs IF Styrelse och klubbledning är i dag positivt inställda till Olympias underlag även i framtiden är gräs.
Tanken till denna motion är uppbyggd från två sätt, dels från att vi idag inte vet vilka personer som kommer att ingå i en framtida styrelse för Helsingborgs IF eller vilken inställning eventuella framtida styrelseledamöter har till gräs respektive konstgräs och därigenom inte kan garantera att gräs används i framtiden på Olympia. Den andra är att konstgräs kommer att fortsätta att användas inom svensk fotboll så länge medlemmarna i de föreningar eller IdrottsAB som idag använder konstgräs som underlag inte säger ifrån och kräver förändring. Genom att visa att Helsingborgs IF går i bräschen och visar att svensk fotboll skall spelas på gräs och att vi gör det genom att infoga detta i föreningens stadgar så hoppas undertecknad att detta kan skicka ut signaler till de medlemmar i andra föreningar som är kritiska mot sin egen förening eller Idrotts AB mot att dess representationslag (A-lag) idag spelar på konstgräs. Genom att infoga om vilket underlag Helsingborgs IF:s representationslag skall spela på hoppas undertecknad att detta inte bara skyddar Helsingborgs IF mot framtida användning av konstgräs på Olympia men även att det kan bryta den trend som pågår inom svensk fotboll och användet av konstgräs och därigenom via andra föreningar göra det bättre för svensk fotboll.

Därför föreslår undertecknade motionär årsmötet att besluta att:
Helsingborgs IF ändrar sina stadgar under ”Hörnstenar” § 1 Ändamål och efter lydelsen ” HIF har som mål att spela fotboll i den högsta nationella serien,” och där infogar följande lydelse:
”Att Helsingborgs IFs representationslag (A-lag) skall spela på 100% naturligt gräs i de tävlingsmatcherna som arrangeras av Helsingborgs IF, antingen  som förening eller i Idrotts AB eller en utav av dess dotterbolag.

/ Stefan Gustafsson medlem 5500.


Comments are closed.