Motion gällande stadgeändring.

HIFs supportrar fortsätter att skicka in motioner till årsmötet. Givetvis lägger vi upp de här så ni kan sätta er in i förslaget, så ni får tid på er att läsa igenom och bilda er en uppfattning. Den här är signerad av Petter Engvall…

Under året fattas det beslut på Riksidrottsförbundets (RF) stämma huruvida den så kallade 51-regeln skall gälla inom svensk idrottsrörelse. 51-regeln går i grunden ut på att säkra att majoriteten av en idrottsförening ägs av medlemmarna. Detta för att på så sätt säkra medlemmarnas inflytande och den demokratiska processen i föreningen. Om 51-regeln avskaffas inom fotbollen kan klubbar sälja ut sitt aktieinnehav till en enskild förmögen person eller företagsgrupp, vilket gör det omöjligt för medlemmarna att påverka föreningen samt motverkar långsiktigheten i svensk idrott. Från andra länder ser vi skräckexempel där klubbar tvingas byta namn, klubbfärger eller hemstad efter ägarnas nycker samt där ägare dränerar klubben på pengar för att berika sig själv. En sådan utförsäljning är inte önskvärd gällande Helsingborgs IF, som bör fortsätta vara en medlemsstyrd och demokratisk förening.

Problemet är att villkor för en sådan utförsäljning idag överhuvudtaget inte finns reglerat i HIF:s stadga. Med tanke på att debatten knappast lär försvinna under en avsevärd tid framåt, oavsett vad som händer på RF:s stämma, så tycker undertecknad att det är dags att reglera detta så att en kvalificerad majoritet krävs för utförsäljning av mer än 51% av andelarna i föreningen på samma sätt som i stadgan gällande föreningens upplösande.

Jag yrkar:

Att         under allmänna bestämmelser lägga till en ny paragraf 10 med lydelsen:
”10 § Försäljning av andelar i klubben

För utförsäljning av andel större än 51% av HIF krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de bägge årsmötena skall minst 30 dagar ha förflutit.”

Att         därmed konsekvensändra nummer på efterföljande paragrafer i stadgarna.

Petter Engvall
Medlem nummer 1947


Comments are closed.